HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

(Hatályos: 2023.06.12-től)

A jelen, hirdetési szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek a NEXUS TV FÜGGETLEN MÉDIA KFT-nek mint reklámközzétevőnek a https://nexuskozert.hu/ weboldalon található hirdetési felületein történő reklámelhelyezésekre vonatkoznak.

 

A reklámközzétevő adatai és elérhetőségei:

Név: NEXUS TV Független Média Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1149 Budapest, Várna utca 12-14., II. emelet 210.

A céget nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-393131

Adószám: 23361571-2-42

Telefon: +36 70 850 81 28,+36 31 200 8723

E-mail cím: kozert@nexustv.hu

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1. ÁSZF: a Reklámközzétevő által végzett, a https://nexuskozert.hu/ weboldalon történő hirdetésifelület-értékesítésre vonatkozó, jelen általános szerződési feltételeket jelenti.

 

1.2. Egyedi Szerződés: a Reklámozó és a Reklámközzétevő által kötött, a Reklámozó hirdetésének megjelenítésére kötött megállapodásnak az ÁSZF-en kívüli, azon része, amely a Reklámozó adatait és a rá vonatkozó egyedi feltételeket tartalmazza.

 

1.3. Felek vagy a Szerződő Felek: a Reklámozó és a Reklámközzétevő.

 

1.4. Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

 

1.5. Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

1.6. Megrendelés: a Reklámközzétevő által rendszeresített, a https://nexuskozert.hu/ oldalon található, partneri jelentkezésre szolgáló, elektronikus adatlap, amelynek kitöltésével és a Reklámközzétevő részére történő elküldésével a Reklámozó hirdetési szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezheti a Reklámközzétevővel.

 

1.7. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

 

1.8. Reklám vagy Hirdetés: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény értelmében, olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenési mód, amely valamely birtokba vehető fogalomképes ingó dolog (beleértve: pénz, értékpapír, pénzügyi eszköz, dolog módjára hasznosítható természeti erő) (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együttesen: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

 

1.9. Reklámozó: akinek érdekében a hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a hirdetés közzétételét a Reklámközzétevőtől megrendeli. A https://nexuskozert.hu/ weboldal egy olyan honlap, amelyen vállalkozások mutatkozhatnak be, reklámozhatják a termékeiket és a szolgáltatásaikat, ezért a NEXUS TV FÜGGETLEN MÉDIA KFT. a https://nexuskozert.hu/ oldalon nem nyújt hirdetési szolgáltatást fogyasztónak minősülő, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyeknek.

 

1.10. Reklámközzétevő: a https://nexuskozert.hu/ weboldal tulajdonosa, a NEXUS TV FÜGGETLEN MÉDIA KFT.

 

1.11. Szerződés: a Reklámozó és a Reklámközzétevő között létrejött, hirdetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás, amely a Megrendelésből, az Egyedi Szerződésből, az ÁSZF-ből és annak mellékleteiből, valamint a Felek e-mailben vagy papír alapon egymásnak elküldött dokumentumaiból, nyilatkozataiból és visszaigazolásaiból áll.

 

1.12. Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.

 

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

2.1. A NEXUS TV FÜGGETLEN MÉDIA KFT. hirdetési szolgáltatásait igénybe vevő megrendelőnek mint Reklámozónak a NEXUS TV FÜGGETLEN MÉDIA KFT-vel mint a hirdetést közzétevő szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni – ideértve az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező mellékletekben foglaltakat is –, kivéve abban az esetben, ha a felek az általuk kötött Egyedi Szerződésben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Reklámozó a megrendelésével automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

2.2. Reklám megjelentetése a Reklámközzétevő által üzemeltetett https://nexuskozert.hu/ weboldalon a Reklámközzétevő és a Reklámozó között írásban létrejött Egyedi Szerződés alapján történik. Az Egyedi Szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában a jelen ÁSZF az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így az Egyedi Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF tartalmát ismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Egyedi Szerződés hiányában a jelen ÁSZF a Megrendeléssel és a visszaigazolással együtt képezi a Reklámozó és a Reklámközzétevő között létrejött szerződést.

 

2.3. A jelen ÁSZF szerinti jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. A Felek mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést elfogadják az értesítések hivatalos formájának megrendelés, visszaigazolás, lemondás, módosítás esetén. Az így közvetített információk tárolása mindkét Fél felelőssége.

 

2.4. A Felek közötti kapcsolattartást érintő változásokról, valamint a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból fakadó, a teljesítést érintő problémákról a Reklámozónak a Reklámközzétevőt a lehetőségeihez mérten minél hamarabb értesítenie kell. A Reklámozó posta-, illetve e-mail címének változásából és a postai, illetve internetszolgáltatók érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért a Reklámközzétevő felelősséget nem vállal.

 

 1. MEGRENDELÉS

 

3.1. A Reklámközzétevő a https://nexuskozert.hu/ weboldalon olyan Reklámozók számára biztosít hirdetési szolgáltatást, akik a Szerződés aláírásakor tett nyilatkozatban vállalják, hogy:

 

– arra törekednek, hogy – lehetőségeikhez mérten – környezetkímélő technológiákat és anyagokat alkalmaznak a gazdasági tevékenységük során,

 

– igyekeznek az emberi szervezet egészségét támogató termékeket előállítani és forgalmazni,

 

– etikusan járnak el a vevőikkel, ügyfeleikkel és üzleti partnereikkel szemben, nem tévesztik meg őket,

 

– tisztességesen bánnak az alkalmazottaikkal,

 

– részt vesznek a helyi közösség életében,

 

– értékesítési forgalmuk, bevételeik, és ismertségük, népszerűségük növelése érdekében hajlandóak árkedvezményt adni egy olyan vásárlói körnek, amelynek tagjai fontosnak tartják az etikusan működő, embertársaik egészségét, az élelmiszerbiztonságot és a környezetvédelmet szem előtt tartó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdítását, bevételeik növelését, verseny- és foglalkoztatási képességük hazai és uniós szinten történő javítását, ezért vásárlásaikkor, szolgáltatás-igénybevételükkor ezeket a vállalkozásokat részesítenék előnyben,

 

– készek tenni azért, hogy létrejöjjön egy valódi érdekérvényesítő-képességgel rendelkező vállalkozói szövetség.

 

3.2. A Reklámközzétevő a hirdetési szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket kizárólag írásban, a https://nexuskozert.hu/ oldalon található, partneri jelentkezésre szolgáló adatlap elektronikus kitöltésével fogadja el. A kitöltött adatlapnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat:

– a Reklámozó neve (cégnév vagy egyéni vállalkozó neve),

– a Reklámozó székhelye,

– a Reklámozó telephelyei (ha vannak),

– a Reklámozó cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma,

– a Reklámozó adószáma,

– a kapcsolattartó neve,

– a Hirdetésben közzéteendő telefonszám,

– a hirdetésben közzéteendő e-mail cím,

– a vállalkozás honlapjának elérhetősége (ha van),

– a vállalkozás Facebook/Instagram/YouTube fiókjának/csatornájának elérhetősége (ha van),

– a vállalkozás rövid, szöveges bemutatása,

– a reklámozandó termék/szolgáltatás márkaneve (ha van),

– a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik-e,

– szerencsejátékot kíván-e népszerűsíteni a Reklámozó a honlapon,

– a Reklámozó által a NEXUS KÖZ-ÉRT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL rendelkező vásárlóknak és/vagy ügyfeleknek adott árkedvezmény mértéke,

– a Reklámozó által kibocsátott, árkedvezményre vagy egyéb előnyre jogosító kuponok megnevezése (ha vannak)

– a minimális vásárlás/fizetés összege, ha a NEXUS KÖZ-ÉRT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL rendelkező vásárlóknak és/vagy ügyfeleknek adott árkedvezménynek ez feltétele,

– a NEXUS KÖZ-ÉRT TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL rendelkező vásárlóknak és/vagy ügyfeleknek ajánlott egyéb előny (pl. ingyenes tanácsadás, munkafelmérés, házhozszállítás stb.),

– a Reklámozó által a Hirdetésben megjelentetendő fotók (maximum 5 db, JPG formátumú, fotónként legfeljebb 2 MB adattartalmú fotó)

– a hirdetési szolgáltatásért fizetendő reklámközzétételi díjnak a Reklámozó által választott fizetési ütemezése (3 vagy 6 vagy 12 havonta).

 

3.3. Amennyiben a közzétenni rendelt Reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a Reklámozó köteles a Reklámközzétevőnek a megrendeléskor írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát e-mailben elküldeni a Reklámközzétevő részére. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A megfelelő nyilatkozat hiányában a Reklámközzétevő a reklámot nem teszi közzé.

3.4. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén a Reklámozó köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kiállított, szerencsejáték szervezésére jogosító engedéllyel, és köteles annak másolatát e-mailben elküldeni a Reklámközzétevő részére.

 

3.5. A Reklámközzétevő – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – a Reklámozók cégnevéről, illetve egyéni vállalkozók esetén az egyéni vállalkozók nevéről, székhelyéről, adószámáról és szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által a Reklámozót szerencsejáték szervezésére jogosító engedély számáról, valamint a 3.3. pont szerinti nyilatkozatokról nyilvántartást vezet, és azt a Reklám közzétételétől számított három évig megőrzi.

 

3.6. Amennyiben a Reklámozó statikus vagy animált reklámcsíkokban (ún. bannerekben) is szeretné a vállalkozását vagy a termékét, szolgáltatását népszerűsíteni a https://nexuskozert.hu/ főoldalán vagy más Reklámozók aloldalain, úgy erre vonatkozóan egy külön szerződést kell kötnie a Reklámközzétevővel. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Reklámközzétevő a Reklámozó hirdetési aloldalán is elhelyezhet olyan, banner alapú hirdetéseket, amelyek más Reklámozók vállalkozását, termékét vagy szolgáltatását népszerűsítik.

 

 1. A SZERZŐDÉSKÖTÉS, VALAMINT A HIRDETÉS MEGSZERKESZTÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK FOLYAMATA

 

4.1. A Reklámozó kitölti a https://nexuskozert.hu/jelentkezes/ oldalon elérhető, „partneri jelentkezés” című elektronikus adatlapot, és az adatlap alján lévő, „Küldés” feliratú gombra való kattintással elküldi azt a Reklámközzétevő számára. A kitöltött adatlapnak a Reklámközzétevő számára történő elküldése a hirdetési szolgáltatásra vonatkozó Megrendelésnek minősül.

 

4.2. A Reklámközzétevő az elektronikus adatlap beérkezését követő 2 munkanapon belül megvizsgálja az adatlap tartalmát, majd felveszi a kapcsolatot a Reklámozóval.

 

4.3. Amennyiben a Reklámozó minden adatot és információt teljes körűen és helyesen adott meg az adatlapon, úgy a Reklámközzétevő a Reklámozó által megadott e-mail címre elküldi az Egyedi Szerződést, az ÁSZF-et, a reklámozási tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó tájékoztatót, valamint a szerződéskötéshez szükséges, egyéb nyilatkozatokat. Ha a Reklámozó nem adott meg minden információt és adatot teljes körűen és helyesen az adatlapon, a Reklámközzétevő telefonon vagy e-mailben tájékoztatja a Reklámozót a hiányosságokról, és felkéri azok pótlására, javítására. Ennek megtörténte után a Reklámközzétevő a Reklámozó által megadott e-mail címre elküldi a fentiekben említett dokumentumokat.

 

4.4. A Reklámozó kitölti és cégszerűen aláírja az Egyedi Szerződést, valamint a szerződéskötéshez szükséges, egyéb nyilatkozatokat, és azokat beszkennelve, e-mailben elküldi a Reklámközzétevő részére a kozert@nexustv.hu e-mail címre.

 

4.5. A Reklámközzétevő is cégszerűen aláírja a Reklámozó által már aláírt Egyedi Szerződést, majd pedig annak egy beszkennelt példányát e-mailben elküldi a Reklámozó részére. Tekintettel arra, hogy a Grtv. 5/B.§ (1) bekezdése értelmében a reklám közzétételére irányuló szerződés írásbeli szerződésnek minősül akkor is, ha azt elektronikus úton kötötték meg, de a felek nem látták el elektronikus aláírással, a Szerződés azon a napon jön létre és lép hatályba, amely napon a Reklámközzétevő által is aláírt szerződéspéldány másolata e-mailben megérkezik a Reklámozóhoz. A Felek közötti Szerződés – hacsak az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik – határozatlan időre jön létre.

 

4.6. A Reklámközzétevő e-mailben elküldi a Reklámozó részére a hirdetési szolgáltatás ellenértékéről szóló díjbekérőt.

 

4.7. A Reklámozó banki átutalással megfizeti a Reklámközzétevő részére a hirdetési szolgáltatás ellenértékét.

 

4.8. A Reklámközzétevő a https://nexuskozert.hu/ weboldalon létrehoz a Reklámozó számára egy aloldalt, és – a Reklámozótól kapott adatok, információk és képanyag felhasználásával – elhelyezi azon a Reklámozó Hirdetését, majd pedig e-mailben tájékoztatja a Reklámozót arról, hogy hogyan és meddig tekintheti meg a Hirdetés tervezetét, valamint hogy hogyan és meddig jelezheti a Hirdetéssel kapcsolatos észrevételeit, módosítási kérelmeit.

 

4.9. Ha a Hirdetés szövege és képi megjelenése a Reklámozó számára megfelelő, e-mailben tájékoztatja a Reklámközzétevőt, hogy engedélyezi a Reklámközzétevő számára a Hirdetés nyilvánosságra hozatalát.

 

4.10. Amennyiben a Szerződés létrejött, a Reklámozó elküldte a Reklámközzétevő részére a Hirdetés közzététele előtt a Reklámozó által, jogszabályi rendelkezés alapján kötelezően megteendő nyilatkozatot, és a Reklámozó megfizette a Reklámközzétevőnek a neki járó ellenszolgáltatást, úgy a Reklámközzétevő a Hirdetés megjelentetendő szövegének, külalakjának a Reklámozó általi, a Reklámozó részére írásban, e-mail útján küldött elfogadását követő 2 munkanapon belül megjeleníti a honlapon a Reklámozó Hirdetését.

 

 1. A REKLÁMKÖZZÉTEVŐ VISSZAUTASÍTÁSI JOGA

 

5.1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Reklámközzétevőnek jogában áll visszautasítani a Reklám közzétételét, ha az sérti a hatályos jogszabályokat (különös tekintettel a Grtv., a Tpvt., valamint az Fttv. rendelkezéseire), illetve ha a Reklámközzétevő egyoldalú megítélése szerint:

 

5.1.1. A Reklám közzététele közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolható.

 

5.1.2. A Reklám nem egyeztethető össze a Reklámközzétevő által készített és a Nexus Tv https://nexustv.hu/ weboldalon nyilvánosságra hozott médiatartalmak szellemiségével, profiljával.

 

5.1.3. A Reklám közzététele a Reklámközzétevő reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sértené.

 

5.1.4. A közzététel technikai vagy terjedelmi okokból nem teljesíthető.

 

5.2. Ha a Reklám terjesztési feltételeinek módosítására van szükség, a Reklámközzétevő előzetesen értesíti a Reklámozót. A Reklám terjesztési feltételeinek módosításához a Reklámozó beleegyezése szükséges. A Reklámközzétevő a végrehajtott változtatásokról beszámol a Reklámozónak.

 

5.3. A Reklámozó felhívására a Reklámközzétevő – legkésőbb a Reklám közzétételére irányuló Szerződés megkötését követő hónap utolsó napjáig – beszámol a Reklámozónak a Reklám közzétételének körülményeiről.

 

5.4. A Reklámközzétevő a Megrendelésben meghatározott Reklám elkészítéséhez kapott minden dokumentumot, valamint a Reklámozó adatait a Reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi.

 

 1. FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁG

 

6.1. A Reklámozó szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerint a Reklámközzétevőnek átadott, nyilvánosságra hozandó reklámanyagok nem ütköznek jogszabályba, különösen nem a Grtv., a Tpvt. és az Fttv. rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (ideértve az adatvédelmi és védjegyjogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést korlátozza vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn ezeken harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyt és hozzájárulást megadták.

 

6.2. A Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

 

6.3. Amennyiben Reklámozó a jelen ÁSZF-ben vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Reklámközzétevő irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság, stb.) lép fel a Reklámközzétevővel mint a Reklám közzétevőjével szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás vagy jogszabályba ütköző Reklám helyreigazításának megjelentetéséből, vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is.

 

6.4. A Reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Reklámozó teljes felelősséget vállal, és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Reklámközzétevőtől vagy ezek alkalmazottaitól, megbízottjaitól a Reklám közzétevőjének a Grtv. szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., az Fttv., a Tpvt., illetve bármely további vonatkozó jogszabály) alapján fennálló, a Reklámközzétevővel vagy alkalmazottaival, megbízottjaival szemben fennálló, a Reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amelyet jogszabályok és/vagy a Szerződés Reklámozó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Reklámközzétevővel, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Reklámozó köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Reklámközzétevő, vagy az érdekkörében eljáró személyek már megfizették, akkor azt a Reklámközzétevő számára megtéríteni.

 

6.5. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Reklámmal kapcsolatosan a Reklámközzétevő, illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

 

 1. A REKLÁMKÖZZÉTEVŐ TELJESÍTÉSE

 

7.1. A Reklámozó felelős a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok időben történő átadásáért. A Reklámközzétevő köteles a Reklámozó figyelmét időben felhívni a dokumentumok nyilvánvaló alkalmatlanságára vagy hiányosságaira. Ha a Reklámozó ragaszkodik az egyértelműen alkalmatlan, hibás, vagy a jogszabályokkal ellentétes dokumentumok felhasználásához vagy az ilyen Reklám megjelentetéséhez, a Reklámközzétevő elállhat a Szerződéstől, és ilyen esetben a szerződéskötési díj nem jár vissza a Reklámozó részére.

 

7.2. Amennyiben a Reklámközzétevő a Reklámozó által hozzá eljuttatott Hirdetés szöveg- vagy képanyagában tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben a Reklámozóval közli, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálja. A Reklámközzétevő jogosult a Reklámozó által írt szövegeken a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni. A Reklámközzétevő csak akkor teszi közzé a Reklámozó Hirdetését, ha a Reklámozó e-mailben visszaigazolta, hogy a Reklám megjelenhet, és ha a Reklámozó a hirdetési szolgáltatás ellenértékét megfizette.

 

7.3. A Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot arra, hogy a Reklámokat saját nyilvántartási számával megjelölje.

 

7.4. Amennyiben a Reklámozó olyan méretű Reklámot kíván közöltetni, amely nem felel meg a Reklámközzétevő által a Szerződésben meghatározott paramétereknek, arról a Reklámközzétevő köteles a Reklámozót írásban értesíteni, amelyre válaszul a Reklámozó haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a hirdetés módosítása érdekében.

 

7.5. A Reklámozó a közzététel után köteles azonnal megvizsgálni a Reklám helyességét és teljességét.

 

7.6. Tekintettel arra, hogy a Reklámozóknak a Reklámközzétevő által a jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghirdetett vezérelvek mentén történő kiválasztása és a közös célok mellett elkötelezett vállalkozásoknak a https://nexuskozert.hu/ weboldalon való megjelenítése egy olyan új kezdeményezés, amely a bevezetése folyamán új marketingkommunikációs eszközökkel és tartalmakkal gazdagodhat, ezért a Reklámközzétevő fenntartja a jogot arra, hogy a szerveződő közösség nevét és a honlap nevét megváltoztassa, a honlapot pedig egy új domain alá költöztesse, a Reklámozó Reklámját pedig a továbbiakban ott jelenítse meg.

 

 1. DÍJAK, DÍJKIIGAZÍTÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI KÉSEDELEM

 

8.1. Díjak

 

A Reklámozó a hirdetési szolgáltatásért az alábbi ellenszolgáltatást tartozik fizetni a Reklámközzétevő részére:

 

8.1.1. Szerződéskötési díj

 

A szerződés megkötése, valamint a Reklámozó által megadott adatoknak és információknak a honlapon való megjelenítése körében ellátandó teendők ellentételezéseként a Reklámközzétevőt egy egyszeri, a jelen ÁSZF mellékletét képező Díjjegyzékben meghatározott mértékű szerződéskötési díj illeti meg a Reklámozó részéről.

 

8.1.2. Reklámközzétételi díj

 

8.1.2.1. A Reklámozó hirdetésének a https://nexuskozert.hu/ weboldalon, a jelen ÁSZF 3.2. pontja szerinti tartalommal való közzétételéért a Reklámközzétevőt a Szerződés mellékletét képező Díjjegyzékben meghatározott mértékű reklámközzétételi díj illeti meg a Reklámozó részéről.

 

8.1.2.2. A reklámközzétételi díj meghatározott időszakonként, előre fizetendő meg. A Reklámozó – választása szerint – 3 vagy 6 vagy 12 havonta fizetheti meg a reklámközzétételi díjat a Reklámközzétevő részére. Amennyiben a Reklámozó a 6 vagy 12 havonkénti díjfizetési esedékességet választja, úgy az egy hónapra vetített reklámközzétételi díjból – a 3 havonkénti fizetési esedékességű reklámközzétételi díj egy hónapra eső összegéhez képest – a Reklámközzétevő kedvezményt biztosít a számára. A Reklámozó által választott fizetési gyakoriságot a jelen szerződés mellékletét képező, „Fizetési ütemezés” című dokumentum tartalmazza.

 

8.1.2.3. A reklámközzétételi díj első alkalommal a jelen szerződés megkötésekor a Reklámközzétevő által a Reklámozó részére e-mailben elküldött, ún. e-díjbekérőben megjelölt időpontban esedékes. A Reklámozó választásának megfelelő fizetési ütemezés szerinti, további fizetési esedékességi időpontok tekintetében hónapon az előző fizetési esedékesség hónapjának meghatározott sorszámú napjától az azt követő 3., 6. vagy 12. hónap azonos sorszámú napjáig terjedő időintervallum értendő. Amennyiben ilyen sorszámú nap nincs a hónapban, úgy a fizetési esedékesség napja a hónap utolsó napja. A reklámközzétételi díj első fizetési esedékességi időpontját a Szerződés mellékletét képező, „Fizetési ütemezés” című dokumentum tartalmazza. A Reklámközzétevő minden fizetési esedékességet megelőzően, a fizetési határidő előtt legalább 8 nappal e-díjbekérőt küld a Reklámozó részére.

 

8.1.2.4. A Reklámozó minden fizetési periódus végén élhet a fizetési ütemezés megváltoztatásának jogával, oly módon, hogy az általa korábban választottról egy másik, a Reklámközzétevő által rendszeresített fizetési ütemezési lehetőséget választ. Amennyiben a Reklámozó meg kívánja változtatni a reklámközzétételi díj fizetési ütemezését, úgy az erre vonatkozó szándékát a következő fizetési esedékesség napját legalább 5 munkanappal megelőzően, írásban, a Reklámközzétevő részére küldött e-mail útján kell jeleznie.

 

8.1.3. Adatmódosítási díj: Amennyiben a Reklámozó a szerződéskötéskor általa megadott, a Hirdetésben megjelenő adatokon és információkon módosítani szeretne, úgy ezt a Szerződés megkötésének naptári évében egy alkalommal ingyenesen teheti meg. A Szerződés megkötésének naptári évében kért második és minden további módosítás alkalmával a Reklámozó a jelen ÁSZF mellékletét képező Díjjegyzékben meghatározott mértékű adatmódosítási díjat tartozik fizetni a Reklámközzétevő részére.

 

8.1.4. Amennyiben a Reklámközzétevő valamilyen díjkedvezményt vagy egyéb speciális előnyt nyújt a Reklámozónak, akkor a Felek ezt az Egyedi Szerződésben rögzítik, és e feltételek tekintetében nem az ÁSZF, hanem az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadóak.

 

8.1.5. A Reklámközzétevő fenntartja magának a jogot, hogy különleges, a partneri jelentkezés adatlapján a Reklámozó által szolgáltatandó információk lehetséges maximális szövegterjedelménél hosszabb szöveget, vagy több, vagy nagyobb adattartalmú statikus képet tartalmazó, vagy valamilyen speciális marketingeszköz alkalmazását igénylő Hirdetések esetén a mindenkor érvényes díjszabásokon kívüli, más árakat alkalmazzon.

 

8.2. Díjkiigazítás

 

8.2.1. A már megkötött Szerződésekben szereplő, a Reklámközzétevő által nyújtott hirdetési szolgáltatás díjai – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően – minden év elején automatikusan, a Szerződés módosítása nélkül változnak (csökkennek vagy nőnek) a fogyasztói árindex közzétételét megelőző év december 31. napján érvényes díjakhoz képest.

 

8.2.2. A díjak év eleji kiigazítására a Központi Statisztikai Hivatalnak az éves átlagos fogyasztói árindex mértékét tartalmazó közleménye hivatalos közzétételét követő 60 napon belül, az éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően kerül sor, amelyről a Reklámközzétevő e-mailben tájékoztatja a Reklámozót. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a módosuló díj korábbi és új összegét, a változás százalékos mértékét, valamint az új díj hatálybalépésének időpontját.

 

8.2.3. A díjkiigazításra vonatkozó klauzula alkalmazására első alkalommal a 2023. évre vonatkozóan megállapított éves átlagos fogyasztói árindex alapján, a 2024. év elején kerül sor.

 

8.2.4. Éven belüli automatikus díjkiigazításra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az árak éven belüli nagymérvű emelkedése vagy csökkenése ezt indokolja: azaz amennyiben éven belül az átlagos fogyasztói árak változása a Központi Statisztikai Hivatal átlagos fogyasztói árindex-e szerint a január havi átlagos fogyasztói árakhoz képest meghaladja a 30%-ot. Az éven belüli díjkiigazításról a Reklámközzétevő e-mailben tájékoztatja a Reklámozót. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a módosuló díj korábbi és új összegét, a változás százalékos mértékét, valamint az új díj hatálybalépésének időpontját. Amennyiben a Reklámközzétevő éven belüli díjkiigazítást alkalmazott, úgy ennek mértékét köteles beleszámítani a következő évi év eleji díjkiigazítás mértékébe.

 

8.2.5. A díjkiigazítás alkalmazásával összefüggésben a Reklámozót felmondási jog nem illeti meg, tekintettel arra, hogy az nem minősül a hirdetési szolgáltatási szerződés módosításának.

 

8.3. Fizetési feltételek és határidők, számlázás

 

8.3.1. A Reklámközzétevőt megillető díjak a Reklámközzétevőnek az Egyedi Szerződés elején megadott bankszámlájára történő átutalással fizetendőek meg, a Reklámközzétevő által a Reklámozó részére e-mailben elküldött e-díjbekérőben megjelölt határidőig. A megfizetett díjakról az e-számlát a Reklámközzétevő a díj összegének a bankszámlájára történő beérkezését követő 8 napon belül, elektronikusan, e-mailben küldi meg a Reklámozó részére.

 

8.3.2. A Reklámozó a díjbekérő és a számla kifogásolására azok kézhezvételétől számított 5 napon belül jogosult. Az 5 napon belül nem kifogásolt díjbekérőt és számlát elfogadottnak kell tekinteni, és a Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Reklámközzétevő ezen határidő leteltét követően reklamációt nem köteles elfogadni.

 

8.4. A Reklámozó fizetési késedelmének következményei

 

8.4.1. Amennyiben a Reklámozó valamely díj megfizetésével késedelembe esne, úgy a Reklámközzétevő a fizetési határidő leteltét követően, e-mailben egy fizetési emlékeztetőt küld a Reklámozó részére.

 

8.4.2. Tekintettel arra, hogy a Felek gazdálkodó szervezeteknek minősülnek, késedelmes fizetés esetén a Reklámozó köteles a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot megfizetni a Reklámközzétevő számára.

 

8.4.3. Késedelmes fizetés esetén a Reklámközzétevő addig nem teszi közzé a Reklámot, illetve felfüggeszti a Reklám láthatóságát addig, amíg a Reklámozó a díjtartozását ki nem egyenlíti.

 

8.4.4. Ha a Reklámozó a fizetési határidő leteltét követő 30 napon belül sem fizeti meg a szerződéskötési vagy az esedékes reklámközzétételi díjat, úgy a Reklámközzétevő a hirdetési szolgáltatási szerződést írásban, e-mail útján, azonnali hatállyal felmondja, és törli a Reklámozó aloldalát a https://nexuskozert.hu/ weboldalon. Ha a Reklámozó adatmódosítást kért a Reklámközzétevőtől, ennek díját azonban a fizetési emlékeztetőben megjelölt határidő leteltéig sem fizeti meg a Reklámközzétevő részére, úgy a Reklámközzétevő nem hajtja végre a Reklámozó aloldalán a kért adatmódosítást, a Szerződés azonban a Felek között fennmarad.

 

 1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

9.1. A Reklámozó egyoldalú szerződésmódosítási joga

 

A Reklámozó minden fizetési periódus végén élhet a fizetési ütemezés megváltoztatásának jogával, oly módon, hogy az általa korábban választottról egy másik, a Reklámközzétevő által rendszeresített fizetési ütemezési lehetőséget választ. Amennyiben a Reklámozó meg kívánja változtatni a reklámközzétételi díj fizetési ütemezését, úgy az erre vonatkozó egyoldalú szerződésmódosítását a következő fizetési esedékesség napját legalább 5 munkanappal megelőzően, írásban, a Reklámközzétevő részére küldött e-mail útján kell jeleznie.

 

9.2. A Reklámközzétevő egyoldalú szerződésmódosítási joga

 

9.2.1. A Reklámközzétevő – hacsak az Egyedi Szerződés ezt a lehetőséget kifejezetten ki nem zárja – jogosult a Szerződést egyoldalúan módosítani. A Szerződés módosításáról a Reklámközzétevő köteles a változást legalább 30 nappal megelőzően, e-mailben tájékoztatni a Reklámozót.

 

9.2.2. Ha a Reklámközzétevő a Reklámozót az egyoldalú szerződésmódosításról értesíti, az értesítésnek az alábbi tartalommal kell rendelkeznie:

 1. a) a szerződés módosított rendelkezéseinek pontos megjelölését;
 2. b) a módosítások lényegének rövid leírását;
 3. c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;
 4. d) a közzétett, módosuló ÁSZF elérhetőségét;
 5. e) ha a Reklámközzétevő a szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban foglalt szolgáltatás mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét,
 6. f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Reklámközzétevő a módosítást indokolja;
 7. g) a Reklámozót a Szerződés egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat.

 

9.2.3. Amennyiben a szerződésmódosítás a Reklámozó számára kedvezőtlen, úgy a Reklámközzétevő egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül a Reklámozó azonnali hatállyal, a Reklámközzétevőnek küldött e-mail útján, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a Szerződést. Amennyiben a Reklámozó él az egyoldalú, számára kedvezőtlen szerződésmódosítás miatt őt megillető felmondási joggal, úgy a Reklámozó szerződésfelmondásról szóló értesítésének a Reklámközzétevőhöz való megérkezését követő 8 napon belül a Felek elszámolnak egymással, és a Reklámközzétevő a meg nem szolgált reklámközzétételi díj összegét banki átutalással visszatéríti a Reklámozó számára.

 

9.2.4. Nem jogosult a Reklámozó felmondani a Szerződést, ha a módosítás

 1. a) következtében a Szerződés, illetve a hirdetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek a Reklámozó számára kizárólag előnyös módon változnak meg,
 2. b) adminisztratív jellegű és nem tartalmaz a Reklámozó számára hátrányos rendelkezést, vagy
 3. c) kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.

A jelen 9.2.4. pont a) és b) pontjában foglaltak fennállását a Reklámközzétevőnek kell bizonyítania.

 

9.2.5. Nem köteles a Reklámközzétevő a legalább 30 napos előzetes értesítési határidőt alkalmazni, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó Szerződéseket nem érinti.

 

9.3. A 9.1. pontban foglalt esetkörön kívül, a Szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását a Reklámozó írásban, e-mail útján kezdeményezheti a Reklámközzétevőnél. A kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó reklámozói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a Reklámközzétevő kifejezett, tevőleges magatartással, írásban, a Reklámozónak küldött e-mail útján elfogadta.

 

 1. A Szerződés megszűnése és megszüntetése

 

10.1. A Szerződés megszűnik

 1. a) az azt megkötő jogi személyek bármelyikének megszűnése,
 2. b) a természetes személy Reklámozó elhalálozása,
 3. c) jogszabályban vagy bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb ok felmerülése esetén.

 

10.2. A Szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel, írásban, bármely időpontban megszüntethetik.

 

10.3. A Szerződést a Reklámozó rendes felmondással, indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel, írásban, az általa választott fizetési ütemezés szerinti következő, 3 vagy 6 vagy 12 hónapos fizetési periódus első napjára szólóan, a Reklámközzétevőnek e-mailben elküldött, egyoldalú nyilatkozattal szüntetheti meg. Ez azt jelenti, hogy a Reklámozónak a Szerződés rendes felmondásáról szóló e-mailjét az általa választott fizetési ütemezés szerinti következő, 3 vagy 6 vagy 12 hónapos hirdetési periódus első napja előtt legalább 31 nappal el kell küldenie a Reklámközzétevő részére.

 

10.4. A Szerződést a Reklámközzétevő rendes felmondással, indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel, írásban, a Reklámozónak e-mailben elküldött, egyoldalú nyilatkozattal szüntetheti meg, ebben az esetben azonban a Reklámközzétevőnek vissza kell térítenie a Reklámozó részére a Reklámozó által előre megfizetett, a Reklámközzétevő által meg nem szolgált reklámközzétételi díj összegét.

 

10.5. Az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 

10.5.1. Azonnali hatályú felmondásnak van helye különösen, de nem kizárólagosan, például ha:

 1. a) a Reklámközzétevő annak ellenére nem teszi közzé a Reklámozó Hirdetését az általa vállalt határidőben, hogy a Reklámozó minden, a Hirdetés közzétételéhez szükséges dokumentumot, adatot és információt szolgáltatott a részére,
 2. b) a Reklámozó fizetési késedelembe esik, és az esedékes díjat a Reklámközzétevő által neki küldött fizetési emlékeztetőben megjelölt 30 napos póthatáridőn belül sem fizeti meg a Reklámközzétevő részére.

 

10.5.2. Az azonnali hatályú felmondást indokolni kell, írásban közlendő a másik Szerződő Féllel, és a másik félnek e-mailben küldött levél útján is elküldhető.

 

10.6. A Szerződő Felek a Szerződés megszüntetése esetén a Szerződés megszűnését követő 30 napon belül elszámolnak egymással.

 

 1. Előzetes hozzájárulás szerződésátruházáshoz

 

Figyelemmel arra, hogy jelenleg a Reklámközzétevő üzemelteti mind a NEXUS Tv nevű online médiumot, mind a NEXUS KÖZ-ÉRT nevű gazdasági hirdetési felületet, mind a NEXUS KLUB nevű közösségi platformot, a Reklámközzétevő kiterjedt szolgáltatásai, valamint ügyfelei, megrendelői és előfizetői számának növekedése miatt azonban szükségessé válhat az, hogy a Reklámközzétevő különféle típusú szolgáltatásait külön-külön cégek végezzék, a Reklámozó előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Reklámközzétevő a hirdetési szolgáltatási szerződés alapján őt megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességét átruházza egy, a szerződésbe helyette belépő, másik jogalanyra. A szerződésátruházás a Reklámozónak mint szerződésben maradó félnek az értesítésével válik hatályossá.

 

 1. ÉRTESÍTÉSEK

 

A Felek fő szabály szerint írásban, elektronikus úton küldik el egymásnak a másik Félnek szóló értesítéseiket, nyilatkozataikat, valamint a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat. A Feleknek az Egyedi Szerződésben szereplő e-mail címekre küldött, elektronikus levél formátumú értesítései, nyilatkozatai, dokumentumai visszaigazolás nélkül is megtettnek, írásba foglaltnak és a küldés napján a másik féllel közöltnek tekintendőek, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy az elektronikus levél valamilyen technikai probléma miatt nem érkezett meg a címzetthez. A Felek egymásnak postai úton, ajánlott vagy tértivevényes levél formájában, a székhelyükre küldött, azon írásbeli értesítései, nyilatkozatai és dokumentumai, amelyeket a címzett bármilyen okból nem vett át, a feladástól számított 5. munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendőek, kivéve, ha a feladó igazolja, hogy a küldemény a postai szolgáltató hibájából nem érkezett meg a címzetthez.

 

 1. ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS

 

13.1. Azon adatokat, amelyeket a Reklámozó a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan bocsát a Reklámközzétevő rendelkezésére, a Reklámközzétevő csak az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, és csak a jelen ÁSZF, valamint az Egyedi Szerződés rendelkezéseivel összefüggő célnak megfelelően használhatja fel.

 

13.2. A Felek a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért a Felek felelősséggel tartoznak.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

14.1. A Felek törekednek arra, hogy a Szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék.

 

14.2. Ha a Reklámközzétevő valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról a Reklámközzétevő lemondott.

 

14.3. A fentiekben a Reklámközzétevő részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak, és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Reklámközzétevő rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát.

 

14.4. A jelen ÁSZF mellékleteit az alábbi dokumentumok képezik:

– Nyilatkozat a https://nexuskozert.hu/ weboldalon hirdető reklámozókkal kapcsolatos kritériumok ismerete tárgyában,

 • Tájékoztató az általános reklámtilalmakról és reklámkorlátozásokról, valamint az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakról és korlátozásokról,
 • A NEXUS Tv kft. által a https://nexuskozert.hu/ weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatások díjjegyzéke,
 • Fizetési ütemezés a https://nexuskozert.hu/ weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatáshoz,
 • Nyilatkozat előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek tárgyában.
 • Nyilatkozat szerencsejáték szervezésére jogosító engedély tárgyában,
 • Nyilatkozat a Nexus Tv Kft. által a https://nexuskozert.hu/ weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatás reklámközzétételi díjának megfizetése tárgyában.

 

14.5. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismertetéséről a Reklámközzétevő oly módon gondoskodik, hogy annak mindenkor hatályos szövegét, valamint az ÁSZF mellékleteit közzéteszi a https://nexuskozert.hu/ weboldalon.

 

14.6. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2023.06.12. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

 

Budapest, 2023.06.12.