Szerződésszám: ……

 

HIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött az alábbi szerződő felek között:

 

cégnév/egyéni vállalkozó neve: …………………………………………………………………………………….

képviselő neve: …………………………………………………………………………………………………………..

székhely: ……………………………………………………………………………………………………………………

cégjegyzékszám: ………………………………………………………………………………………………………..

egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …………………………………………………………….

adószám: …………………………………………………………………………………………………………………..

számlavezető bank: ……………………………………………………………………………………

bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………………..

IBAN-szám: ……………………………………………………………………………………………..

S.W.I.F.T./BIC-kód: …………………………………………………………………………………….

honlap címe: ……………………………………………………………………………………………

e-mail cím: ………………………………………………………………………………………………………………..

telefon: …………………………………………………………………………………………………..

mint megrendelő: (a továbbiakban: a Reklámozó), valamint

 

cégnév: NEXUS TV Független Média Kft.

képviselő neve: Juhász Péter

székhely: 1149 Budapest, Várna utca 12-14., II. emelet 210.

cégjegyzékszám: 01-09-393131

adószám: 23361571-2-42

számlavezető bank: OTP BANK Nyrt.

bankszámlaszám: 11742520-21108842

IBAN-szám: HU63 11742520 21108842 00000000

S.W.I.F.T./BIC-kód: OTPVHUHB

e-mail cím: kozert@nexustv.hu

telefon: +36 70 850 81 28, +36 31 200 8723

mint szolgáltató (a továbbiakban: a Reklámközzétevő),

 

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

 

 1. A szerződés tárgya

 

A felek megállapodnak abban, hogy a Reklámközzétevő internetes hirdetési lehetőséget (a továbbiakban a Reklám vagy a Hirdetés) biztosít a Reklámozó részére a Reklámközzétevő által szervezett NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI ÉS VÁLLALKOZÓI KÖZÖSSÉGNEK a Reklámközzétevő által üzemeltetett honlapján, a https://nexuskozert.hu/ weboldalon, melynek ellenértékeként a Reklámozó a jelen szerződésben meghatározott ellenszolgáltatást fizet a Reklámközzétevő részére.

 

 

 1. A szerződés időtartama

 

A szerződő felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik meg.

 

 1. A Reklámközzétevő kötelezettségei

 

3.1. A Reklámközzétevő az interneten, a https://nexuskozert.hu/ címen megtalálható honlapon egy aloldalt biztosít a Reklámozó részére, amelyen a Reklámozó

– egy, összességében egy Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel teleírt A/4-es oldalon elférő szöveg terjedelménél nem hosszabb leírásban bemutathatja a vállalkozását,

– információt szolgáltathat arról, hogy milyen típusú termékeket forgalmaz és/vagy milyen jellegű szolgáltatásokat nyújt,

– elhelyezhet maximum 5 db, JPG formátumú, fotónként legfeljebb 2 MB adattartalmú fotót,

– közzéteheti, hogy milyen mértékű árkedvezményt vagy egyéb előnyt biztosít a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL rendelkező vásárlóknak és/vagy ügyfeleknek,

– térképen megjelenítheti a vállalkozása üzlethelyiségét vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségét,

– elhelyezhet egy, a saját honlapjára vezető linket, valamint a vállalkozásának a legnagyobb közösségiamédia-platformokon (pl. Facebook, Instagram, YouTube) található fiókjaira, csatornáira vezető linkeket,

– értesülhet a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL rendelkező vásárlói és/vagy ügyfelei által adott, a termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos értékelésekről.

 

3.2. A Reklámközzétevő a szerződéskötést és a szerződéskötési díj Reklámozó általi megfizetését követően, azután maximum 15 napon belül létrehozza a Reklámozó aloldalát a https://nexuskozert.hu/ weboldalon, hogy a Reklámozó maradéktalanul szolgáltatta a részére a vállalkozásról szóló, a 3.1. pontban felsorolt információkat és a partneri jelentkezésre szolgáló adatlapon megadandó adatokat.

 

3.3. A Reklámközzétevő – informatikai biztonsági okokból – a Reklámozó számára nem biztosít hozzáférést az internetes aloldal kezelőfelületéhez, ezért, amennyiben a Reklámozó változtatni szeretne a vállalkozásáról megjelentetendő információk tartalmán, úgy a honlapon a módosításokat a Reklámközzétevő végzi el, a Reklámozó erre irányuló, a Reklámközzétevőnek e-mailben elküldött kérésének beérkezését követő 5 munkanapon belül. A Reklámközzétevő a szerződés megkötésének naptári évében egy alkalommal ingyenesen végzi el a Reklámozó Hirdetésének módosítását. A módosítás terjedelme a Hirdetés teljes tartalmára kiterjedhet. Amennyiben a Reklámozó a szerződés megkötésének naptári évében egynél több alkalommal kívánja módosíttatni a Hirdetés tartalmát, úgy az első módosítást követő további módosításokat a Reklámközzétevő adatmódosítási díj ellenében végzi el.

 

3.4. A Reklámközzétevő hozzáférést biztosít a Reklámozó számára a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁLLALKOZÓK KLUBJA nevű internetes közösségi platformhoz, amelynek segítségével a Reklámozó más vállalkozókkal üzleti kapcsolatokat építhet, illetve érdekvédelmi, érdekképviseleti együttműködésük megszervezése érdekében egyeztethet vállalkozótársaival.

 

3.5. A Reklámközzétevő a jelen szerződés fennállása alatt ingyenesen 1 db hozzáférési jelszót biztosít a Reklámozó számára a Nexus Tv minden olyan médiatartalmának eléréséhez, amely térítés ellenében nézhető.

 

3.6. A Reklámközzétevő köteles a https://nexuskozert.hu/ honlapot évi átlagos 95%-os elérhetőséggel fenntartani, üzemeltetni, az azon lévő tartalmakat elérhetővé tenni minden, a honlapot látogató személy számára.

 

 1. A Reklámozó kötelezettségei

 

4.1. A Reklámozó köteles a „NEXUS KÖZ-ÉRT partneri jelentkezés” című, a https://nexuskozert.hu/ weboldalon elérhető elektronikus adatlapot hitelt érdemlően és minden adatra kiterjedően kitölteni.

 

4.2. A Reklámozó – a 4.1. pontban említett adatlapon szereplő információkon kívül – a Reklámközzétevő által tőle e-mail útján kért, a Hirdetés közzétételéhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat, egyéb adatokat és információkat köteles – legkésőbb a jelen szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül – teljes körűen, e-mail útján szolgáltatni a Reklámközzétevő részére.

 

4.3. Amennyiben a közzétenni rendelt Reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a Reklámozó köteles a Reklámközzétevőnek írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát e-mailben elküldeni a Reklámközzétevő részére. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén a Reklámozó köteles nyilatkozni arról, hogy rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kiállított, szerencsejáték szervezésére jogosító engedéllyel, és köteles annak másolatát e-mailben elküldeni a Reklámközzétevő részére. A fentiekben említett nyilatkozatok hiányában – a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében – reklám nem tehető közzé.

 

4.4. A hirdetési szolgáltatás ellentételezéseként a Reklámozó köteles a Reklámközzétevő részére a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott díjakat megfizetni.

 

4.5. A Reklámozó vállalja, hogy – hacsak a vállalkozása időközben bármely okból meg nem szűnik, vagy az adószámát nem törlik – az általa a https://nexuskozert.hu/ honlapon ígért árkedvezményt vagy egyéb előnyt biztosítani fogja a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL rendelkező vásárlói és/vagy ügyfelei számára.

 

4.6. A Reklámozó vállalja, hogy az üzlethelyiségben vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében, jól látható helyen kiragasztja a Reklámközzétevőtől kapott, a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI KÁRTYA elfogadását jelző matricát, valamint hogy a saját weboldalán is tájékoztatást nyújt arról, hogy a vállalkozás a NEXUS KÖZ-ÉRT partnere, és hogy árkedvezményt vagy egyéb előnyt biztosít a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL rendelkező vásárlói vagy ügyfelei részére.

 

4.7. Amennyiben a Reklámozó vállalkozása bármely okból megszűnik, vagy a hirdetési aloldalán szereplő üzlethelyiségét vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségét bezárja vagy más helyre költözteti, úgy erről a tényről 5 munkanapon belül köteles e-mail útján tájékoztatni a Reklámközzétevőt, és a vállalkozás megszűnése esetén köteles kezdeményezni a hirdetési szerződés megszüntetését, az üzlethelyisége vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyisége bezárása vagy más helyre költöztetése esetén pedig köteles kezdeményezni az adatmódosítást.

 

 1. Díjak és fizetési feltételek

 

5.1. A Reklámozó a hirdetési szolgáltatásért az alábbi díjakat tartozik megfizetni a Reklámközzétevő részére:

 

5.1.1. Szerződéskötési díj

A szerződés megkötése, valamint a Reklámozó által megadott adatoknak és információknak a honlapon való megjelenítése körében ellátandó teendők ellentételezéseként a Reklámközzétevőt egy egyszeri, a NEXUS TV Független Média Kft. Hirdetési Szolgáltatásokra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek című ÁSZF-jének mellékletét képező Díjjegyzékben meghatározott mértékű szerződéskötési díj illeti meg a Reklámozó részéről.

 

5.1.2. Reklámközzétételi díj

 

5.1.2.1. A Reklámozó hirdetésének a https://nexuskozert.hu/ weboldalon, a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti tartalommal való közzétételéért a Reklámközzétevőt a jelen szerződés mellékletét képező Díjjegyzékben meghatározott mértékű reklámközzétételi díj illeti meg a Reklámozó részéről.

 

5.1.2.2. A reklámközzétételi díj meghatározott időszakonként, előre fizetendő meg. A Reklámozó – választása szerint – 3 vagy 6 vagy 12 havonta fizetheti meg a reklámközzétételi díjat a Reklámközzétevő részére. Amennyiben a Reklámozó a 6 vagy 12 havi díjfizetési esedékességet választja, úgy az egy hónapra vetített reklámközzétételi díjból – a 3 havi fizetési esedékességű reklámközzétételi díj egy hónapra eső összegéhez képest – a Reklámközzétevő kedvezményt biztosít a számára. A Reklámozó által választott fizetési gyakoriságot a jelen szerződés mellékletét képező, „Fizetési ütemezés” című dokumentum tartalmazza.

 

5.1.2.3. A reklámközzétételi díj első alkalommal a jelen szerződés megkötésekor a Reklámközzétevő által a Reklámozó részére e-mailben elküldött, ún. e-díjbekérőben megjelölt időpontban esedékes. A Reklámozó választásának megfelelő fizetési ütemezés szerinti, további fizetési esedékességi időpontok tekintetében hónapon az előző fizetési esedékesség hónapjának meghatározott sorszámú napjától az azt követő 3., 6. vagy 12. hónap azonos sorszámú napjáig terjedő időintervallum értendő. Amennyiben ilyen sorszámú nap nincs a hónapban, úgy a fizetési esedékesség napja a hónap utolsó napja. A reklámközzétételi díj első fizetési esedékességi időpontját a jelen szerződés mellékletét képező, „Fizetési ütemezés” című dokumentum tartalmazza. A Reklámközzétevő minden fizetési esedékességet megelőzően, a fizetési határidő előtt legalább 8 nappal e-díjbekérőt küld a Reklámozó részére.

 

5.1.2.4. A Reklámozó minden fizetési periódus végén élhet a fizetési ütemezés megváltoztatásának jogával, oly módon, hogy az általa korábban választottról egy másik, a Reklámközzétevő által rendszeresített fizetési ütemezési lehetőséget választ. Amennyiben a Reklámozó meg kívánja változtatni a reklámközzétételi díj fizetési ütemezését, úgy az erre vonatkozó szándékát a következő fizetési esedékesség napját legalább 5 munkanappal megelőzően, írásban, a Reklámközzétevő részére küldött e-mail útján kell jeleznie.

 

5.1.3. Adatmódosítási díj: Amennyiben a Reklámozó a szerződéskötéskor általa megadott, a Hirdetésben megjelenő adatokon és információkon módosítani szeretne, úgy ezt a szerződés megkötésének naptári évében egy alkalommal ingyenesen teheti meg, a szerződés megkötésének naptári évében kért második és minden további módosítás alkalmával azonban a NEXUS TV Független Média Kft. Hirdetési Szolgáltatásokra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek című ÁSZF-jének mellékletét képező Díjjegyzékben meghatározott mértékű adatmódosítási díjat tartozik fizetni a Reklámközzétevő részére.

 

5.2. Fizetési feltételek és határidők

 

A Reklámközzétevőt megillető díjak a Reklámközzétevő jelen szerződés elején megadott bankszámlájára történő átutalással fizetendőek meg, a Reklámközzétevő által a Reklámozó részére e-mailben elküldött e-díjbekérőben megjelölt határidőig. A megfizetett díjakról a számlát a Reklámközzétevő a díj összegének a bankszámlájára történő beérkezését követő 8 napon belül, elektronikusan, e-mailben küldi meg a Reklámozó részére.

 

5.3. A Reklámozó fizetési késedelme és annak következményei

 

Amennyiben a Reklámozó valamely díj megfizetésével késedelembe esne, úgy a Reklámközzétevő a fizetési határidő leteltét követően, e-mailben egy fizetési emlékeztetőt küld a Reklámozó részére. Ha a Reklámozó a fizetési határidő leteltét követő 30 napon belül sem fizeti meg a szerződéskötési vagy az esedékes reklámközzétételi díjat, úgy a Reklámközzétevő a hirdetési szolgáltatási szerződést írásban, e-mail útján, azonnali hatállyal felmondja, és – ha azt már létrehozta – törli a Reklámozó aloldalát a https://nexuskozert.hu/ weboldalon. Ha a Reklámozó adatmódosítást kért a Reklámközzétevőtől, ennek díját azonban a fizetési emlékeztetőben megjelölt határidő leteltéig sem fizeti meg a Reklámközzétevő részére, úgy a Reklámközzétevő nem hajtja végre a Reklámozó aloldalán a kért adatmódosítást, a hirdetési szolgáltatási szerződés azonban a Szerződő Felek között fennmarad.

 

 1. Marketing célú együttműködés

 

A szerződő felek megállapodnak, hogy együttműködnek a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI ÉS VÁLLALKOZÓI KÖZÖSSÉG, a https://nexuskozert.hu/ weboldal, az azon hirdető vállalkozások, valamint a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI KÁRTYA ismertségének növelése érdekében. Ennek keretében a Reklámközzétevő vállalja, hogy a Nexus Tv médiatartalmaiban, a Nexus Tv weboldalán, valamint az általa kiküldendő hírlevelekben népszerűsíti a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI ÉS VÁLLALKOZÓI KÖZÖSSÉGET, a Reklámozó pedig vállalja, hogy üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében ki fogja helyezni a Reklámközzétevő által legyártott, a NEXUS KÖZ-ÉRT VÁSÁRLÓI ÉS VÁLLALKOZÓI KÖZÖSSÉGET, valamint a vásárlói kártya előnyeit bemutató szórólapokat, plakátokat és egyéb marketingeszközöket.

 

 1. A Reklámozó nyilatkozatai

 

7.1. A Reklámozó kijelenti, hogy elolvasta a jelen szerződés mellékletét képező, Tájékoztató az általános reklámtilalmakról és reklámkorlátozásokról, valamint az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakról és korlátozásokról című dokumentumot, és kötelezettséget vállal arra, hogy https://nexuskozert.hu/ weboldalon közzéteendő hirdetése megszerkesztése során az abban foglaltaknak megfelelően fog eljárni.

 

7.2. A Reklámozó kijelenti, hogy elolvasta a jelen szerződés részét képező, a NEXUS TV Független Média Kft. Hirdetési Szolgáltatásokra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek című ÁSZF-jét, valamint annak mellékleteit, és az azokban foglaltakat – különös tekintettel az egyes termékek és szolgáltatások reklámozása esetén a Reklámozó által kiállítandó nyilatkozatra, a Reklámozó felelősségére, valamint az automatikus díjkiigazításra és a Reklámközzétevőt megillető egyoldalú szerződésmódosítási jogra vonatkozó rendelkezésekre – megértette és elfogadja.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

8.1. Az alábbi dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik*:

 • a NEXUS TV Független Média Kft. Hirdetési Szolgáltatásokra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek című ÁSZF-je,
 • Díjjegyzék a NEXUS Tv kft. által a https://nexuskozert.hu/ weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatásokhoz,
 • Fizetési ütemezés a https://nexuskozert.hu/ weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatáshoz,
 • Nyilatkozat a https://nexuskozert.hu/ weboldalon hirdető reklámozókkal kapcsolatos kritériumok ismerete tárgyában,
 • Tájékoztató az általános reklámtilalmakról és reklámkorlátozásokról, valamint az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakról és korlátozásokról.

 

8.2. Tekintettel arra, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény. 5/B.§ (1) bekezdése értelmében a reklám közzétételére irányuló szerződés írásbeli szerződésnek minősül akkor is, ha azt elektronikus úton kötötték meg, de a felek nem látták el elektronikus aláírással, a jelen szerződés azon a napon jön létre és lép hatályba, amely napon a Reklámközzétevő által is aláírt szerződéspéldány másolata e-mailben megérkezik a Reklámozóhoz.

 

8.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

8.4. A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és megértése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – aláírják.

 

 

Kelt: ……………………………………………………………

 

 

…………………………………………………              ……………………………………………….

              Reklámozó                                                         Reklámközzétevő

 

 

*Amennyiben a Reklámozó valamilyen konkrét terméket kíván reklámozni a https://nexuskozert.hu/ weboldalon, úgy a szerződésnek részét képezi a „Nyilatkozat előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek tárgyában” című dokumentum is, és e dokumentum is felsorolandó a szerződés mellékletei között.

Ha a Reklámozó általa szervezett szerencsejátékot szeretne népszerűsíteni a weboldalon, úgy a szerződésnek részét képezi a „Nyilatkozat szerencsejáték szervezésére jogosító engedély tárgyában” című dokumentum is, és e dokumentum is felsorolandó a szerződés mellékletei között.

Amennyiben a Reklámozó nem kíván élni a Reklámközzétevő által a bevezető akció keretében, 2023. december 31-ig nyújtott reklámközzétételidíj-elengedéssel, úgy a szerződésnek részét képezi a „Nyilatkozat a Nexus Tv Kft. által a https://nexuskozert.hu/ weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatás reklámközzétételi díjának megfizetése tárgyában” című dokumentum is, és e dokumentum is felsorolandó a szerződés mellékletei között.